Magyar Haditengerészeti Egyesület - S.M.S Balaton szombathelyi csoport

Az I. világháború elvesztése után a két forradalom, az ellenforradalom, a trianoni békediktátum és a gazdasági világválság évekre visszavetette az ország fejlődését. Majd ahogy kezdett stabilizálódni az ország gazdasági helyzete, egyre nagyobb igény mutatkozott a háború emlékének méltó megörökítésére. Sorra készültek a településeken a hősi halottak emlékművei, számos alakulattörténetet adtak ki, és 1929-ben megalakult a veteránokat tömörítő Frontharcos Szövetség. Az egykori haditengerészek szervezetbe foglalása jóval nehezebb volt, tekintve, hogy az ország egész területén szétszórva éltek, településenként csak néhány fő. A haditengerészet emlékének szimbolikus jelentősége azonban a tengeri kikötők elvesztésével is megmaradt, illetve nagy jelentőséggel bírt az a tény, hogy Horthy Miklós az ország vezetője is e kötelékben töltötte élete legjavát. A bajtársi kötelékek jórészt megmaradtak: helyi szinten a volt tengerészek heti vagy havi rendszerességgel tartották a kapcsolatot egymással, otthonaikban vagy vendéglőkben találkoztak. Szombathelyen Horváth János Szily utcai lakásában vagy a Grastyán-féle étteremben jöttek össze, Kőszegen pedig a Várkörön a Lahkner-kiskocsmába jártak el kártyázni. Országos szinten hivatalos formában a Magyar Adria Egyesület keretén belül működő Bajtársi Szakosztály nyújtott segítséget a kapcsolattartáshoz. Az 1910-ben alapított egyesület eredeti célja az Adriai-tenger és a magyar partvidék tanulmányozása, valamint a Monarchia hadi és kereskedelmi flottájának népszerűsítése volt tudományos expedíciók, rendszeresen megjelenő folyóiratok és tanulmányok formájában. Trianon után az egyesület szerepe némileg megváltozott, de a haditengerészet emlékének ápolása előkelő helyet töltött be a szervezet életében. Az országban Szombathelyen az elsők között merült fel az igény a volt haditengerészek között, hogy belépjenek ebbe az egyesületbe, és szervezett csoportként működjenek tovább a városban. 1935. szeptember 15-én 22 volt haditengerész bajtárs megalakítja a Magyar Adria Egyesület Bajtársi Emlékosztályának „S.M.S. Balaton” nevű szombathelyi csoportját. Az SMS Balaton a Monarchiában a Danubius Gép, Waggon és Hajógyár Rt. fiumei telephelyén készült, Tátra osztályú torpedóromboló volt, ezt a hajónevet vette fel a csoport, ahogy azt tették az országban más-más hajóneveket felvevő szakosztályok is. Az alakuló ülést Szombathelyen a Grastyán-féle étterem külön helységében rendezték. A csoport elnökének herényi dr. Gothard István főorvost, egykori sorhajóorvost választották meg. A csoport tisztikara a következő lett: Késmárky Dezső titkár, Márton Péter jegyző, Schőne Károly pénztáros, Horváth János ellenőr, Molnár Sándor szertáros. Miután Késmárky Dezső titkár ismertette az egyesület alapszabályzatát, egyhangúan kimondták a helyi szakosztály megalakulását.

Magyar Adriai Egyesület Szombathelyi SMS Balaton csoportjának az egyetlen példányszámot megélt kiadványa.

A Magyar Haditengerészeti Egyesület (MAHE) formasapkája.(Geröly Ferenc hagyatéka)

A Magyar Haditengerészeti Egyesület jelvénye. (Bozsoki Horváth János hagyatéka)

A MAHE SMS Balaton csoport tagdíj befizetési nyugtája.

(Tóth József hagyatéka)

A szombathelyi MAHE SMS Balaton csoport 1936. december 5-i Miklós-napi ünnepsége az SMS Novara cirkáló modelljének leleplezésével.

Az SMS Novara modellje, balról jobbra civilben Dr. herényi Gothard István és Széll Lehel, matrózruhában Horváth János és Molnár Sándor, 1936. (Molnár Sándor hagyatéka)

Az 1937 szeptember 19-én tartott ünnepség a szombathelyi MAHE SMS Balaton csoportban. (Molnár Sándor hagyatéka)

Újságcikk az 1937-es budapesti haditengerészeti emlékmű avatásáról.

Az 1937-es emlékmű avatáson az SMS Viribus Unitis hadihajón szolgált tengerészek bevonják a hajó zászlóját. A képen balról a második Molnár Sándor, negyedik Horváth János Szombathelyről.

Vas megyeiek csoportja az 1937-es tengerészeti emlékmű avatásán. Az első sorban Molnár Sándor, Bödör Lajos és Horváth János volt haditengerészek. (Geröly Ferenc hagyatéka)

Budapest, Horthy Miklós-híd. A császári és királyi haditengerészet és magyar hősi halottainak emlékműve.

Az alapító tagok névsora a következő:

 1. dr. herényi Gothard István, orvos, Malom. u. 7.

 2. Széll Lehel, műszaki igazgató, Szabó M. u.

 3. dr. Takács József, ügyvéd, Faludi F. u.

 4. dr. Szomraky Zoltán, igazgatófőorvos, Celldömölk.

 5. Késmárky Dezső, bírósági tisztviselő, Deák F. u. 29.

 6. Márton Péter, magán tisztviselő, Rákosy J. u. 19.

 7. Pázmann Gyula, könyvkereskedő, Faludy F. u. 38.

 8. Schöne Károly, féregírtó vállalkozó, Faludy F. u. 51.

 9. Horváth János, molnár, Kiss u. 3.

 10. Molnár Sándor, lakatos, Szövő u. 24.

 11. Petrák Károly, lakatos, Mátyás K. u. 35.

 12. Strém József, lakatos, II. Rákóczy F. u. 18.

 13. Bognár László, gépész, Plébánia u. 13.

 14. Petrányi Lipót, cipész, Szt. Márton u. 29.

 15. Scheffer Henrik, lakatos, Mező u. 24.

 16. Nyilasy Sándor, főmozdonyvezető, Vörösmarty u. 37.

 17. Horváth József, asztalos, Aggharcos u. 18.

 18. Csermely József, szertáros, Kőszeg, Kossuth L. u. 5.

 19. Pekker József, lakatos, Söptei u. 5.

 20. Stadler Jenő, kereskedő, Kereszt u. 2.

 21. Palányi Ferenc, lakatos, Jáki u. 30.

 22. Balázs István, lakatos, Kisfaludy I. u.

A szervezet életéről az 1937. augusztus 8-i Magyar Haditengerészeti Egyesületbe történő beolvadásig az egyetlen számot megért egyesületi kiadványból értesülhetünk:

„S.M.S Balaton” Jelentés az egyesület alakulásáról és eddigi működéséről

A világháború végével azok, akik ennek mozgalmas napjait a cs. és kir. haditengerészetnél töltötték el, visszatértek szülőföldjükre. Szombathelyen is nagyon sok tengerész kapott polgári foglalkozást. Ezek közül voltak, akik átélték a S.M.S. Wien, a S.M.S. Viribus Unitis katasztrófáját. Voltak, akik megmenekültek S.M.S. Temes monitornál, mely a háború elején aknába ütközött a Szávában. Mások részt vettek a Wulff különítmény kalandos útján a Feketetengeren át az Orosz vizeken. A bajtársak gyakran jöttek össze és élénken mondták el egymásnak háborús élményeiket. Közibük vegyültek leszerelt folyamőrök, akik velük meleg tengerész barátságot tartottak fent. Ezek a tisztán bajtársi összejövetelek vezettek arra a gondolatra, hogy meg kell alapítani egy tengerész-bajtársi csoportot a Magyar Adria egyesület kebelében. Melynek a Szombathelyi Csoport S.M.S. Balaton nevet adott. A megalakulás nehézségeiben kiváló munkát végzett Késmárky Dezső, aki később nagy hivatalos elfoglaltsága miatt az egyesület mozgalmaiban oly intenzív részt nem vehetett. A Balaton csoport ünnepélyes megalakulása 1935. szeptemberben volt. Már 1935. decemberben a Grastyán-vendéglő különtermében egy tengerész kiállítást rendezett. Ez a kiállítás sok érdekes fényképet, fegyvert, akna modelleket mutatott be az érdeklődő közönségnek. Ugyancsak ez alkalommal, a S.M.S. Balaton csoportnak egy kiváló vendége is érkezett Budapestről. Ugyanis Sáfrány Ferenc főtanácsos utazott le és a kiállítás helyiségében igen szép és előkelő közönség előtt nagy érdekű előadást tartott a csingtaui tengeri ütközetről. Suhay Imre altábornagy a vegyesdandár parancsnoka dr. Simon László ezredes orvossal képviseltette magát, aki a háború alatt tengerész orvos volt. Az előadást egy kedves, barátságos társas vacsora követte, mely alatt a bajtársak felelevenítették tengerész élményeiket. 1936. május 16-án a Sabária-szálló nagytermében tartott Késmárky Dezső egy érdekes és szemléltető, vetítő képes előadást az otrantói csatáról. Az előadás alatt és után az egybegyűltek meleg tüntetésbe részesítették Őfőméltósága vitéz nagybányai Horthy Miklóst, a csata hős vezetőjét. 1936. október 31-én ugyancsak a Sabaria nagytermében, dr. Takács József volt tengerész hadbíró, tartott számos hallgató jelenlétében a mult nyáron tett földközi tengeri útjával kapcsolatban egy szép és lebilincselő előadást. Ezen előadás alatt saját fényképeit vetítette vászonra. Mindkét előadáson a város előkelőségének színe-java vett részt. A frontharcos egylet elnöksége képviseltette magát és annak számos tagja formaruhában való megjelenésével emelte az ünnepély díszét. A S.M.S. Balaton parancsnoksága a csoport minden egyes tagjával állandó érintkezést tart fenn, a havi összejöveteleken kívül is. Az egyes tagokat támogatja és segíti. Bizonyos alkalmakkor, a gyors segélyre szoruló bajtársakat segélyalapjából pillanatnyi zavarukban anyagi segéllyel látja el. Ezen módon az alig egy év óta működő tengerész emlék csoport nem csak Szombathelyen szerzett magának egy bizonyos elismerést, hanem a megye kisebb városaiban is. Kőszegen és Celldömölkön is több lelkes és buzgó tagja van.”

„Egyesületi jegyzőkönyv

A Magyar Adriai Egyesület Szombathelyi Balaton csoportjának 1936. december 5-én Őfőméltósága vitéz nagybányai Horthy Miklós úr névnapi ünnepélyéről és a 6-iki közgyűlésről. December hó 5-én délután a Premontrei Gymnaziumban Dr. herényi Gothard István elnök úr tartott nívós előadást. Dunai Flotilla 1914-18-as világháborús tevékenységei között báró Schuwer György folyamőr kapitány úr is végig hallgatott, aki a háború alatt mint utász főhadnagy nézte végig a dunai flotta mozgalmait. Este fél 9 órakor a Grastyán vendéglő külön termében zajlott le a névnapi ünnepség, amelyen a tengerész bajtársak teljes számban, a frontharcos bajtársak pedig küldöttségileg részt vettek. Ezen kívül a 83-asok és a nagyközönség is képviselve volt, úgy hogy a terem zsúfolásig megtelt. Dr. herényi Gothard István elnök bajtárs úr lelkes beszédben üdvözölte az egybegyűlteket, és méltatta Őfőméltósága vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr háborús és kommün utáni érdemeit, melyet a hallgatóság nagyon sokszor tetszésnyilvánítással és éljenzéssel fogadott. Utánna a Novara hajómodell leleplezése következett, amikor is a lámpák kialudtak, és a modellről a lepel lehullt, és ott állott a mi híres Novara hajónk miniatűr mása saját világításával. A termen végig hallatszik a közönség moraja, a zene a himnust játsza, és eközben megtörténik a hajómodellen is a zászló felvonás. Az elnök bajtárs úr köszönetet mond a készítőknek a fáradságot nem ismerő munkáért, amivel ily szép és impozáns dolgot műveltek és a hajót átveszi az egyesület nevében. Majd poharát emeli Őfőméltósága kormányzó urunk egészségére, amit régi tengerész szokáshoz híven háromszoros hip-hip hurával viszonoz a legénység. Utána Kalauz bajtárs a frontharcosok képviseletében mondott beszédet, majd pedig Késmárky bajtárs emelkedett szólásra. Mindketten nagyon szép és hazafias értelemben szóllottak a jelenlevőkhöz. Az egybegyűltek késő éjszakáig maradtak együtt nagyon jó hangulatban. Másnap december 6-án tartotta egyesületünk a rendes havi közgyűlését. Dr. Gothard elnök bajtárs úr nyitotta meg délelőtt 10 órakor. A közgyűlés Márton Péter bajtársat elfoglaltságára való tekintettel a jegyzői tisztségtől felmentette és egyhangúlag Lénárd bajtársat választotta jegyzővé. A frontharcos bajtársaknak ezúton is köszönetet szavazott az ünnepélyen való részvételért. Elhatározta a közgyűlés 4 drb. fénykép megvételét az ünnepélyről. A karácsonyi segélyezés természetbeni adását, és egyben felkérte Stadler bajtársat az áruk beszerzésére. A kiosztást december 20-án délután 4 órára tűzte ki. Jegyzőkönyvi köszönetet mondott a Novara készítőknek, névszerint Bognár, Petrák, Kiss, Strém, Tóth, Horváth, ifj. Németh és Guth bajtársaknak.Egyéb tárgy nem lévén az elnök az ülést bezárta.

Szombathely, 1936.december 6-án: Stadler Jenő jegyző, Dr. herényi Gothard István elnök."

„Jegyzőkönyv.

Felvéteteti Szombathelyen az 1937. január hó 3-án tartott S.M.S. Balaton bajtársi csoportnak hivatalos helyiségében tartott értekezletről. Jelen vannak Dr. herényi Gothard István elnök és Széll Lehel társelnök bajtárs urak. Agner, Bátorfi, Dr. Diminits, Gáspár, Horváth, Késmárky, Kiss, Lénárd, Molnár, Pázmann, Scheffer, Stadler, Strém és Topor bajtársak, számszerint 17-en. Az elnöklő parancsnok a gyűlést a „Tengerész Hiszek egy”-gyel megnyitja, üdvözli a jelenlevőket, néhány bevezető észrevétel után megállapítja az összejövetel határozó képességét, bejelenti a régi vezetőség és tisztikar lemondását, és kitűzik az újnak választását, végül még külön bejelenti Márton bajtársnak tisztségéről levélbeni lemondását és Dr. Takács ügyvéd bajtársnak az egyletből való kilépését, amit az összejövetel sajnálattal tudomásul vesz. A vezetőségben a jelenlevők bizalma összpontosulván, azt újból megválasztják, egyébként a jelölő bizottság javaslata alapján a tisztikar a következőkben egészül ki: pénztáros Kiss bajtárs, ellenőrök: Strém és Gáspár bajtársak, dekmester: Bognár bajtárs. A háznagy tisztséget az összejövetel Késmárky Dezső bajtársnak ajánlotta fel, aki bár ellene nem szólalt fel, azt magától elhárítani látszik. Lénárd tanár az nem vállalta magára a titkári és jegyzői tisztséget, azzal az indoklással, hogy ő inkább csak pártoló tag, és nem volt haditengerész, megválasztását nem tartja erre való tekintettel célszerűnek, és jelenleg annyira el van foglalva, hogy a tisztséget teljes mértékben el nem láthatná. Végül közkívánatra Stadler bajtárs vállalja a megbízást azzal a kikötéssel, hogy a jegyzői tisztségben Lénárd tanár úr neki segítségére lesz, tekintve, hogy ő rendelkezik kellő szabad idővel. A parancsnok felolvassa a kormányzóságtól november 6-iki összejövetelnél felterjesztett üdvözlő ill. hódoló iratra és meg küldött díszcsapatjelvényre érkezett köszönő levelet:

Magyarország kormányzójának szárnysegéde, Bpest, 1936. évi dec. hó 20-án A Vasmegyei volt haditengerészek S.M.S. „Balaton” bajtársi egyesülete tekintetes vezetőségének, Szombathely.

A Kormányzó úr Őfőméltósága őszinte örömmel fogadta a S.M.S. „Balaton” tengerész bajtársi egyesület által nevenapjára felajánlott ízléses kivitelű díszjelvényét, valamint hódoló szerencsekívánatait és megbízni kegyeskedett, hogy a tekintetes vezetőségnek különösen és az egyesület minden tagjának meleg köszönetét és üdvözletét tolmácsoljam. Megkülönböztetett tiszteletem nyilvánításával vagyok őszinte bajtársuk

Soltz András korvettkapitány.

Bejelenti továbbá, hogy a Szombathelyen letelepedett Masjon Károly sorhajókapitány már eddig is érdeklődött a csoport irányában, a segélyalapra is adakozott. A parancsnok javasolja nevezettnek díszelnökké való megválasztását. Ugyanily tekintetből tiszteletbeli tagokul ajánlja id. Andráskai Müller Ede korm. főtan., báró Wimfen ezr. frontharcos elnök és Korponay Ede frontharcos ügyv. elnök urakat. Ellenvélemény nem lévén, a parancsnok megállapítja az egyhangú hozzájárulást, és elhatározzák, hogy küldöttségileg egy-egy jegyzőkönyvi kivonattal értesítik fenti urakat. Parancsnok kivonatosan ismerteti dec. 28-áról kelt levelét, amelyben egy tengerész tárgyú film díszelőadás keretében való bemutatásra történik vonatkozás, megemlíti, hogy neki is régi terve ily filmbemutató, de a film megszerzése iránti levelezése budapesti vezető volt haditengerészekkel eddig nem járt eredménnyel. Pázmann bajtárs személyes kérdésben szót kér, de az elnök magyarázó válaszára a vélt sérelmek félreértéseknek bizonyulva további felszólalástól eláll. Széll bajtárs kivonatosan közli a Marine Verband Milteilung első számában megjelent két magyar vonatkozású cikk tartalmát: A budapesti magyar haditengerészeti emlékmű leleplezési ünnepélyére való meghívásról a Kormányzó Úr Őfőméltósága részéről, továbbá a Főméltóságú párnak a Marine Verband helyiségeiben való fogadtatásáról. A két közleményt le fogja fordítani, és a jelentésben sokszorosítva a tagok rendelkezésére bocsátani. Parancsnok jelenti, hogy az alapszabályokat átnézés, áttanulmányozás és sokszorosítás végett Széll társelnöknek átadja. Parancsnok a „Hangyától” kapott lisztnek, az arra rászorult bajtársak mikéntjéről kér határozatot. Az elosztás végrehajtására az értekezlet Stadler bajtársat bízza meg. Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti.

Stadler Jenő jegyző, Dr. herényi Gothard István elnök.”

„Jegyzőkönyv.

A Magyar Adria Egyesület szombathelyi (S.M.S. Balaton) bajtársi csoportjának, 1937. január 31-én tartott közgyűléséről. Dr. herényi Gothard István elnök úr a m. tengerész hiszekeggyel az ülést megnyitja és köszönetet mond a bajtársaknak a rendezett teaestély sikeres eredményéért. Felszólítja pénztárnokot, a teaestély bevételének elszámolására. A gyűlés örömmel állapítja meg, hogy a teaestély nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is nagyon szépen sikerült, tiszta jövödelem 28 P 02 f, mely összeget az Egyesület segélyalapjához fogjuk csatolni, és ezzel az Egyesület segélyalapja 47 P-re emelkedett. Az elnök úr indítványozza egy rendező bizottságnak a megválasztását. Megválasztotta elnökül Kaiser Lajost, rendezőknek Kiss, Bognár, Gáspár, Strém, Molnár és Monostory bajtársakat. A tagsági díjak rendszeres beszedése iránt határozott még a közgyűlés oly értelemben, hogy a tagsági díjak beszedésével Scheffer bajtársat bízza meg, és erre a célra a bajtársak a tagsági díjon felül 6 fillért ajánlottak fel. Határozott az egyesület abban az irányban, hogy átirattal fog élni a budapesti Központhoz, hogy a Tenger folyóiratot ezután egy csoportban Stadler Jenő titkár bajtárs úrhoz küldjék, aki gondoskodni fog a folyóiratok elosztása iránt. Így ellenőrizhetjük azt, hogy mindenki megkapta-e. Dr. herényi Gothard István elnök úr egy régebbi óhajnak adva kifejezést, indítványt terjesztett elő az Egyesület tulajdonában lévő emléktárgyak sorsa feletti határozatra. A közgyűlés úgy határozott, hogy mindazideig, míg az Egyesület, bármilyen formában is fennmarad az az Egyesület tulajdonát képezi, ha pedig az megszűnne, úgy a szombathelyi múzeumnak adományozza ezeket, amiről a jelen jegyzőkönyv egyik másolatával a szombathelyi múzeum igazgatóságát értesíti. A tárgyak a jelenlegi állomány szerint a következők: Az egyesület jelképes hajója, S.M.S. Balaton, Őfőméltósága nagybányai Horthy Miklós híres hajójának az S.M.S. Novarrának kicsinyített mása és ugyancsak a 12-es U Boot kicsinyített mása. Elhatározta a közgyűlés egy időszaki értesítő kiadását, melyet meg fog küldeni a társegyesületeknek is, úgyszintén közhivataloknak és az egyesület iránt érdeklődő személyeknek. Ezen célra Széll Lehel társelnök bajtárs úr felajánlott 50 P, Stadler Jenő bajtárs köszönetet mondott ezen példátlan nagylelkűségért az egyesület nevében. Bognár bajtárs felvetette a kérdést, hogy az egyesület még nem rendelkezik Őfőméltósága Kormányzó úr képével, erre Dr. Gothard parancsnok bajtárs úr azt a választ adta, hogy bízza meg őt az egyesület a kép beszerzésével, amit az egyesület egyhangúlag el is fogadott. Kaiser bajtárs emelkedett szólásra, köszönetet mondott úgy a maga, mint a megválasztott rendező gárda nevében a beléjük helyezett bizalomért, amit igyekezni fognak ki is érdemelni. Egyéb tárgy nem lévén, az elnök azt ülést bezárja.

Szombathely, 1937. január 31. Stadler Jenő jegyző, Dr. herényi Gothard István elnök”

Az ország gazdasági fejlődésével megindultak a komolyabb beruházások, építkezések. Ennek része volt egy új Dunahíd építése a fővárosban, amit Horthy Miklósról neveztek el (ma Petőfi-híd). A híd pillérjénél tervezték felállítani a haditengerészet monumentális emlékművét, ezért 1936 elején megalakult az Országos Haditengerészeti Emlékmű Bizottság, amely országos kampányba kezdett. A Bizottság védnöke maga a kormányzó lett, az ügyvezető elnöke pedig Wulff Olaf Richárd nyugalmazott vezérfőkapitány. A pályázat győztese Szentgyörgyi István szobrász és Miskolczi László építész lett. Az emlékmű 40 méterrel emelkedett a hídpálya fölé. A tengerészeti jelleget az emlékmű alsó talapzatául szolgáló cirkáló, az SMS Novara orra, az annak fedélzetén álló szoborcsoportot az emlékcsarnok bejáratának két oldalán elhelyezett domborművek, valamint a világítótorony emelte ki. A 7 méter magas bronz szoborcsoport a harc géniuszát ábrázolta, amely a riadófújásra kész kürtösnek mutatta a láthatáron feltűnő ellenséget. A világítótorony Magyarország volt tengeri kapuja, Fiume világítótornyának mása, és ugyanaz a cég állította elő, amely annak idején az eredetit készítette. Az emlékcsarnokot mauzóleum-szerűen alakították ki, és benne helyezték el a haditengerészet ereklyegyűjteményét. Az emlékmű létrehozásában nagy szerepet kaptak az egykori haditengerészek, mint például a leleplezési ünnepély programjának összeállítása, az ünnepség lebonyolításának megszervezése. Ehhez már természetesen megfelelő szervezettségre volt szükség, hogy országosan tudjanak mozgósítani. Ezért még az avatási ünnepség előtt létrehozták a Magyar Haditengerészeti Egyesületet (MAHE). 1937. május 10-én tartották az alakuló közgyűlést, itt elfogadták az alapszabályzatot, kimondták az egyesület megalakítását, és megválasztották a tisztikart. Országos elnök nemes norvalli Konek Emil altengernagy lett. Az országban a veterán haditengerészek egyre-másra alakították meg a MAHE helyi csoportjait. A csoportok a Budapest V. kerületi S.M.S. Zrínyi, a váci S.M.S. Huszár, a csongrádi S.M.S. Tátra, a szegedi S.M.S. Árpád vagy a pécsi S.M.S. Zenta. Azok, akik már a Magyar Adria Egyesületen belül tevékenykedtek, mint a szombathelyi csoport, azok egyszerűen átléptek az újonnan alakult MAHE-be. 1937. augusztus 8-án tartották a szombathelyi közgyűlést, ahol kimondták az új csoport megalakulását, megválasztva elnöknek dr. herényi Gothard Istvánt és alelnöknek pedig Széll Lehel magyar királyi nyugalmazott mérnökkari alezredest, volt haditengerész főmérnököt. A vezetőség többi tagjáról és a csoport tagjairól sajnos többet nem tudunk, de valószínű, hogy a hagyatékokban talált tárgyi és képi emlékek alapján ekkor csatlakozhatott az egyesülethez Horváth János Bozsokról, Geröly Ferenc Kőszegről, Holpert Kálmán és Bödör Lajos Sárvárról. Egy hónapra rá, szeptember 19-én nagyszabású ünnepséget tartottak a Kovács Szállóban (Savaria Szálló), Grastyán Jenő éttermében. Erről a MAHE rendszeresen megjelenő közleménye így számolt be:

„A szombathelyi Balaton helyi csoport ünnepélye. Lélekemelő ünnepély keretében leplezte le szeptember 19-én a szombathelyi Balaton csoport a Kormányzó Úr Őfőméltóságának arcképét. Az ünnepély, melyen részt vett a MAHE elnöke és főtitkára is, az ottani Grastyán-féle étteremben lobogókkal és hajómodellekkel díszített termében folyt le. A Magyar Hiszekegy eléneklése után dr. Gothard István főorvos, helyi csoportelnök, megnyitván a díszközgyűlést üdvözölte a megjelenteket, és jelt adott a leleplezésre. A leleplezés közben a dalárda a Himnuszt adta elő. Ezután a MAHE elnöke mondott ünnepi beszédet, melynek keretében legelsőben mindnyájunk hódolatteljes tiszteletének Kormányzónk fennkölt egyéniségével szemben adott kifejezést, megemlékezvén a háború előtti időkről és a világháborúról, amikor még tengerünk volt, és magától értetődően erről a mi fenséges tengerészelemünkről is, hozzáfűzvén a minden magyar tengerész lelkében töretlenül élő reményt, sőt bizalmat, hogy hazánk jogos törekvése a tengerhez való kijutást illetőleg meg fog valósulni. Utána a Vármegye, a város, a protestáns egyház és a frontharcosok képviselői szólaltak fel, együttérzésükről biztosítva a MAHE szombathelyi csoportját. Az ünnepély, melyen a szombathelyi vegyesdandárparancsnok, a Balaton helyi csoport tagjai hozzátartozóikkal és nagyszámú meghívott közönség, Vas-vármegye színe-java volt jelen, a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” eléneklésével végződött. Az ünnepélyt közös bajtársi ebéd követte, melyen a pohárköszöntőt a Kormányzó Úr Őfőméltósága a vegyesdandárparancsnok mondta. A MAHE elnöke pedig üdvözölte a szombathelyi csoportot és annak érdemes elnökét, aki ezt a fényesen sikerült és a Magyar Haditengerészeti Egyesület tekintélyét nagyban növelő ünnepélyt megszervezte és lelkes szavakkal serkentette a helyi csoport tagjait arra, hogy ki-ki a saját erejével és képességeihez mérten vegye ki a maga részét az egész országos Magyar Haditengerészeti Egyesület munkájából, mert csak így lehet remény arra, hogy az összes elénk tűzött magasztos céljainkat tényleg meg is valósítsuk. Úgy a MAHE elnökének ünnepi beszéde, mint az ebéd alatti felszólalása a hallgatóságra mély hatást gyakorolt, és kétségtelenül hozzájárult Egyesületünknek a vármegyében népszerűsítéséhez. A kitűnően sikerült arckép a Kormányzó Úr Őfőméltóságát abban az időben örökíti meg, amikor a flotta parancsnoka lett. A keretet egy kormánykerék képezi.”

1937. október 10-én a MAHE életének legfontosabb eseménye érkezett el, a budapesti Haditengerészeti Emlékmű avatása. 1800 veterán matróz és 600 tiszt érkezett a fővárosba az ország minden részéről, hogy részt vegyen az ünnepségen. A szombathelyi csoport is nagy létszámban képviseltette magát a megye egész területéről. Sokan azt a tengerészruhát viselték, melyben még a császári és királyi haditengerészetnél szolgáltak, de voltak, akik már az új egyesületi formaruhába öltöztek. Az esemény vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődött, mikor az érkező kormányzó ellépett a díszszázad és az 1800 felsorakozott volt haditengerész előtt. A parton álló három hatalmas lobogórúd közül a középsőn a Viribus Unitis csatahajónk egykori hadilobogója lengett, melyet 1918-ban, a flotta átadása után a becsületlobogóval együtt Horthy Miklós hozott Magyarországra. A Dunán négy, még a Monarchia idején épült őrnaszád állt díszőrséget. A Himnusz után a kormányzó megadta az engedélyt az avatásra. Magas rangú tengerész, katonai és polgári előkelőségek beszéde következett, utána az őrnaszádok sortüze alatt megtörtént a koszorúzás, amit a Szózattal zártak le. Az avatási ünnepség a Viribus Unitis lobogójának bevonásával ért véget. A szertartást a Monarchiában ezen a hajón szolgáló, és akkori tengerész öltözetüket viselő matrózok bonyolították le, köztük a szombathelyi Horváth Jánossal és Molnár Sándorral 19 évvel az után, hogy végleg bevonták a Monarchia hadilobogóját. Ezután a haditengerészek a Magyar Hajózási Rt. (MHRT) három hajójával a Vigadóhoz hajóztak, ahol közös ünnepi ebéden vettek részt, amelyen a kormányzó és az egykori tengerésztisztek mondtak pohárköszöntőt.

Még ez év végén a központ elvárásainak megfelelően megünnepelték Horthy Miklós névnapját is. Erről is olvashatunk a MAHE közlönyében:

„A szombathelyi Balaton hcs. meleg, családias jellegű Miklós-estet rendezett az ottani Kovács-szálló nagytermében. Az ünnepséget díszgyűlés nyitotta meg, majd egy miniatűr világítótorony leleplezése következett, több szombathelyi bajtárs rendkívül sikeres alkotása, mely egyúttal persely is és a súlyos helyzetben lévő tengerészek és özvegyek számára gyűjtendő adományok felvételére fog szolgálni. Gothard István dr., a hcs. elnöke tartott ezután érdekes előadást a Wulff különítménynek a világháborúban végrehajtott átkeléséről a Fekete-tengeren és behatolásáról az orosz vizekre. Végül Pázmann Gyula bajtárs olvasott fel részleteket a tengerész életből. A műsort kedélyes tánc követte.”

Évente megemlékeztek az otrantói ütközetről, ez éviről így számolt be a Magyar Haditengerészeti Egyesület Közleménye (MAHEK):

„Most kaptunk csak jelentést a Balaton helyicsoportnak május 17-én lefolyt ünnepélyéről, melyen a tagokon kívül meghívott ünneplő közönség is jelen volt. A Himnusz és az Erdélyi induló elhangzása után Dr. herényi Gothard Károly csoportelnök nyitotta meg az ünnepélyt, majd Dr. Mészáros Hugó, Szombathely polgármestere ismertette költői szárnyalású ünnepi beszédben a nap jelentőségét. Ifj. Németh Gyuláné nagy felkészültséggel szavalta el vitéz Somogyvári Gyula ’Vizek Hőseihez’ című költeményét. Unger Károly bajtárs Molnár Jenőnek ’A Legfőbb Hadúrhoz’ című költeményével aratott nagy tetszést. A bajtársak ezután zene mellett töltötték el kellemesen az est hátralévő részét.”

1939-42 között többször volt tisztújító közgyűlés, ahol rendre megerősítették a pozíciójukban dr. Gothard István elnököt és Széll Lehel alelnököt. Az 1942. február 8-i közgyűlésen Höfle Károly bajtárs ismertette az előző évi működést. Az előző évben a csoport egy díszközgyűlést, nyolc bajtársi összejövetelt tartott. Egy nyilvános előadást és bajtársi ismertetőt rendezett. 1942-ben három előadást is tartottak az egykori haditengerészet életéből: 04.12. Lénárd Ödön: Lovčen bombázása; 05.13. dr. Gothard István: Az otrantói győzelmes ütközet; 11.08. dr. Gothard István: Sztálin a vörös cár. Még ez évben 65 könyvet juttattak a Vöröskereszt útján a sebesült honvéd bajtársak részére.

Az 1943-as év két kiemelkedő eseménye a Vasutas Hősök szobrának leleplezési ünnepségén való részvétel és szervezett látogatás a visszacsatolt Muraszombatra. Utóbbi esemény célja a tagtoborzás volt, hogy a Muravidéken élő volt haditengerészeket beszervezzék az egyesületbe. Erről is beszámolt a MAHEK:

„A szombathelyi Balaton helyi csoportküldöttsége legutóbb Muraszombatra rándult ki, hogy a muravidéki volt haditengerészeket is beszervezze az egyesületbe. A város megtekintése után értekezletet tartottak a megjelent muravidéki bajtársakkal a Central-étteremben. Széll alezredes mindenekelőtt a Kormányzó Úr Őfőméltóságáról emlékezett meg, majd vend nyelven üdvözölte az ottani bajtársaikat. Tolnay László Egyesületünk célkitűzéseit ismertette. A muravidéki csoport megszervezésével és vezetésével egyhangúlag Kolossa Sándort bízták meg. (A helyiek nevében) Marthusz Lajos köszöntő szavai után a tengerészek közös ebéden vettek részt.”

Végül is a háború fokozódása miatt, szemben az újvidéki, szabadkai, ungvári, kassai, kolozsvári és nagyváradi szervezetek létrejöttével, Muraszombaton nem alakult meg a MAHE újabb helyi csoportja. A Balaton szombathelyi egyesületről az utolsó ismert híradás a légitámadás során elhunyt Bolzányi Sándor egyleti tag temetése kapcsán történt. A háború végén Szombathely, Budapest romokban hevert. A Horthy Miklós-hidat felrobbantották a visszavonuló németek, az emlékmű is súlyos sérüléseket szenvedett. A benne lévő haditengerészeti relikviák eltűntek vagy elpusztultak, köztük a felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselő emlékkönyv a flotta történetével és a hősi halottak névsorával. A háború vége egyben a Magyar Haditengerész Egyesületek végét is jelentette. A Kommunista Párt a hatalomra jutása után „a múltat végképp eltörölni” jelszó alatt felszámolt mindent, ami összeforrt Horthy nevével és rendszerével. 1947-ig az országban hivatalosan is megszüntették az utolsó MAHE csoportot, és végleg lebontották a Haditengerész emlékmű maradványait is.

A Magyar Haditengerészeti Egyesület Alapszabályai. 1937.

A Magyar Haditengerészeti Egyesület Tagsági igazolványa. A tagok jogosultak az egyesületi jelvény és sapka viselésére. (Weisz Lajos hagyatéka)

Megemlékezés 1938-ban a haditengerész emlékmű 1 éves évfordulóján.